Vzdelávanie

foto3

Už v roku 1580 tu vzniká evanjelická ľudová škola na vysokej úrovni s vyše deväťdesiatimi žiakmi. Učiteľom tejto školy bol emigrant Hans Sebastian. Protireformácia v roku 1674 zasiahla i Lomničku a evanjelická cirkev počas rekatolizácie v tejto obci zaniká. V Obci Lomnička bola materská škola až po roku 1945.

Od roku 2000 pôsobí v obci Stredné odborná škola Stará Ľubovňa (bývalé učilište poľnohospodárske), elokované pracovisko Lomnička. Žiaci z Lomničky majú možnosť výberu štúdia v trojročných odboroch murár,  poľnohospodár alebo na dvojročnom odbore lesná výroba, stavebná výroba a praktická žena.

V súčasnej dobe je riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Lomničke Mgr. Janka Hanečáková, ktorá vykonáva túto funkciu od roku 1995. V školskom roku 2014/2015 školu navštevovalo 713 žiakov, z toho 350 dievčat. V škole pracuje 67 učiteľov z toho 53 žien. V školskom roku 2014/2015 bolo otvorených 51 tried.